Handicapping

Association Croquet:

   

Golf Croquet:

   
Handicap Coordinator:     Handicap Coordinator:    
Chris Birdsey, 08 8267 4567     Barry Jennings 8278 4225    
AC Handicap Lists     Recorder:  Barry Jennings
   
Updated 8th June, 2018     Scorer:
   
By Handicap/Index     GC Handicap Lists    
By Name     Updated 16th December, 2018    
By Club     By Handicap/Index    
      By Name    
      By Club    
           
           
           

REGULATIONS & FORMS

The Golf Croquet Handicap System 2017

Revised AC Handicapping Regulations (15/3/2010)

Revised GC Handicapping Regulations (24/12/2013)

Download AC Handicap Card

Download GC Handicap Card

Non-Automatic Handicap Change Report Form (GC)

Handicap Changes Report Form AHS1